STIKEL SEPTEMBER 2014

elke van der Valle en Jaike Brandsma, mekoars buorlju yn de Easterstrjitte, gean hast alle dagen efkes swimmen sa moatte jimme witte. En nei’t se it bad út binne en ûnder de brûs west ha rinne se foar in bakje kofje efkes nei Adri of Joke ta. Mar op dyselde tiid...