STIKEL FEBRUARI 2015

Der wie in âlderwetske lotterij bij de útfiering fan Surprise De lotsjes fleagen sa mar fuort want der wienen moaie prizen, Sa wie der ek in tegoedbon om jins neiltsjes ris kreas te dwaan In prachtich kado fansels om bygelyks oan jins leafste te jaan. En wa wie de...