Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!

It konsert fan de groep “Irolt” op sneintemiddei 17 jannewaris 2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen útferkocht. Om dy reden is dan ek besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan. Dit ekstra konsert fynt ek op sein 17 janiaris plak fine en...