Tige slagge Freonenjûn fan De Koepel

Sa’n 25 freonen en freondinnen fan De Koepel kamen op freed 1april yn ‘e kunde mei stabij Liv – sprek út Lieuw – van Lieveren, syn baaske, illustrator Tjibbe Hooghiemstra en skriuwer en ferhaleferteller Douwe Kootstra. Mei syn trijen...