Rubrieken

besjoch ús rubrieken

MAART 2015

In soad ynwenners, dy’t tusken tusken Kat en Harke wenje, ha it tige drok. Is it net oan it meiwurkjen fan it ien as oare festyn, dan wol mei it besykjen dêrfan. As men ris bûten de doar sjen wol, dan kin men yn Wytmarsum te kust en te keur. De leden fan de ferskate...

STIKEL FEBRUARI 2015

Der wie in âlderwetske lotterij bij de útfiering fan Surprise De lotsjes fleagen sa mar fuort want der wienen moaie prizen, Sa wie der ek in tegoedbon om jins neiltsjes ris kreas te dwaan In prachtich kado fansels om bygelyks oan jins leafste te jaan. En wa wie de...

IT STIKELTSJE NOVEMBER 2014

Op een mooie dag besloot ons dorpsopperhoofd Joost stilletjes de benen te nemen richting Grou. Niemand wist ervan en niemand had hem het dorp zien verlaten. Geheel onbespied trok hij in alle vroegte door het weidse Friese land in één van zijn klassieke Citroëns....

STIKEL SEPTEMBER 2014

elke van der Valle en Jaike Brandsma, mekoars buorlju yn de Easterstrjitte, gean hast alle dagen efkes swimmen sa moatte jimme witte. En nei’t se it bad út binne en ûnder de brûs west ha rinne se foar in bakje kofje efkes nei Adri of Joke ta. Mar op dyselde tiid...

PIM MULIER

“Potsierlijk viel het niet te noemen. Daarvoor liepen er op de koude, maar heldere donderdag 15 april 1954 te veel belangrijke mensen achter de kist met daarin Willem Johan Herman Mulier, geboortig uit een oud Frans geslacht en daarom rijmend op twee. Maar een beetje...

MENNO SIMONS

MENNO SIMONS Menno Simons (ca. 1496 – 31 januari 1561) was een katholiek priester en leidinggevende reformator (kerkhervormer).Hij werd geboren te Witmarsum. Hij werd in Utrecht tot priester gewijd, en werd in 1524 aangesteld als kapelaan in Pingjum. Hij...