Wytmarsumers

Wytmarsum hat hiel wat ferneamde minsken yn syn fermidden hân. Fia de links fine jimme mear ynfo oer in tal dêrfan:

JAN KUPERUS

Jan Kuperus Jan Kuperus (1875 – 1962 Wytmarsum) waard yn Arum berne en groeide yn Marsum op. Foar de keatsferiening ‘Foarút’ út dit doarp wûn hy yn 1900 it Nederlânsk kampioenskip foar senioren en waard hjirby ek ta kening útroppen. Twa jier letter fêstigde hy him as...

SYTZE ABEL KOOSITRA

Sytze Abel Kooistra Sytze Abel Kooistra (1881 – 1947; Wytmarsum) yn ‘e omgong Sytze Abeles neamd, waard as boeresoan yn Wytmarsum berne en hat dêr altiten wenne. As lytse jonge learde hy it keatsen yn in hartekamp. Bytiden keatste hy dêr de hiele snein, wêrby gauris...

CATRINUS WERKHOVEN

CATRINUS WERKHOVEN Catrinus Werkhoven (1884 – 1959; Wytmarsum) waard, as soan fan in winkelman, yn Wytmarsum berne. Al op jonge leeftyd learde hy him de feardigens fan it keatsen oan. Yn ‘e keatsersbuert waard bij de tsjerke it stjoeren fan de bal Beoefene. Dat moast...

JAN-ABE-BLEEKER

JAN ABE BLEEKER Jan Abe Bleeker werd geboren op 5 april 1906 in Witmarsum als zoon van Abe Bleeker (1 februari 1881) en Janke Diemersma (29 oktober 1879). Het gezin bestond totaal uit 9 personen. Naast Jan Abe en zijn ouders bestond het gezin uit Jeltje (3 mei 1908)...

JAN RINSE BLANKSMA

JAN RINSE BLANKSMA (1910-2006). Op dinsdag 5 september is Jan Rinse Blanksma op de leeftijd van 95 jaar thuis in Aylva State overleden. Met hem is ons een markante persoonlijkheid en musicus ontvallen, die zijn sporen in de Witmarsumer gemeenschap en ver daar buiten...