A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

Ynformaasje

Postadres:

Tsjerkelân 38

8748 BJ Wytmarsum

T:  0517-531205

Redactie

redactie@dekoepel.frl

Website

webmaster@dekoepel.frl

IBAN: NL23RABO0371556201

Redaksje Koepel: Feikje Adema,Wim Beckers,Reinder Huisman,Jellie Koops,Adri de Vries,Janke Zijlstra, Gerke Terpstra

Stjoer ús in berjocht

Namme (*)

Email (*)

Onderwerp

Uw bericht

Wolsto de koepel stypje mei in lyts bedrach pear jier ? Klik hjir.