Stjoer ús in berjocht

Ynformaasje

Postadres:
Tsjerkelân 38
8748 BJ Wytmarsum
T:  0517-531205

Redactie
redactie@dekoepel.frl

Website
webmaster@dekoepel.frl

Agenda
agenda@dekoepel.frl

IBAN: NL23RABO0371556201

Redaksje Koepel:
Feikje Adema, Wim Beckers, Reinder Huisman, Jellie Koops, Betty Popma, Adri de Vries, Gerke Terpstra

Stjoer ús in berjocht

  Namme (*)

  Email (*)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Wolsto de koepel stypje mei in lyts bedrach pear jier ?

  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2395.5150365900818!2d5.468387715829208!3d53.10094417992841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c8e7dc8b8b342d%3A0x5a82f5860be155e6!2sTsjerkel%C3%A2n+38%2C+8748+BJ+Witmarsum!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1493382226352" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen style="width: 100%;"></iframe>