Ferhalejûn organiseare troch tonielferiening Surprise. Kosten € 2,00 p.p. De jûn begjint yn en kantine fan MFC It Fliet. Dielnimmers kinne harren foar 13 novimber opjaan bij Coby Yntema: jipyntema@gmail.com of 06 15522596.