GJIN DEINUMS MEAR YN WYTMARSUM?

Yn it tillefoanboek 2004-2005 sil grif de namme Deinum net mear foarkomme wat Wytmarsum oangiet. Of it moast al wêze dat wy ferjitte om T.Deinum-Rusticus útskriuwe te litten. Se ferstoar op Himelfeartsdei 2003 op de hege leeftyd fan 97 jier. Se hie lang mei Wieger...

MIJN JEUGD IN WITMARSUM

Mijn jeugd in Witmarsum In september 2012 was ik in Witmarsum om het graf van mijn broertje te bezoeken toen ik ontdekte dat er in de kerk een fototentoonstelling was. Tot mijn verrassing ontdekte ik een foto van mijn klas uit 1951 waar ik links vooraan sta. Dat was...

YN PETEAR MEI PIER HIDMA

It is in lytse skiere wrâld as ik 12 febrewaris middeis ûnderweis bin nei Frjentsjer. It doel is de famylje Hidma, dy har noflik ûnderkommen oan ‘e râne fan de stêd ha. De ôfspraak is mei Pier Hidma.. Werom no krekt mei dizze man? Jierren lyn haw ik foar myn stúdzje...

NLdoet in Aylva State

NLdoet in Aylva State Op zaterdagmiddag 12 maart werden 30 bezoekers, zowel uit de wijk als bewoners, welkom geheten in de Grytmanseal van Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum. In het kader van NLdoet kregen de aanwezigen een High Tea aangeboden. Sjoukje Zuidema...

Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou?

Vrijwilliger bij Aylva State. Iets voor jou? In Aylva State vinden veel activiteiten plaats waarbij de inzet van vrijwilligers onmisbaar is. Omdat een aantal vrijwilligers stopt zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij de...

Persbericht Dorpsbelang over enquete AZC

De redactie van De Koepel ontving het volgende persbericht van Dorpsbelang Witmarsum over de besluitvorming en de enquête. Persbericht Dorpsbelang AZC: Witmarsum bepaalt wat er in Witmarsum gebeurt Dorpsbelang Witmarsum heeft een werkgroep samengesteld die als taak...

Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!

It konsert fan de groep “Irolt” op sneintemiddei 17 jannewaris 2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen útferkocht. Om dy reden is dan ek besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan. Dit ekstra konsert fynt ek op sein 17 janiaris plak fine en...

Sinterklaas in Witmarsum

Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas en zijn Pieten naar Witmarsum. Hij heeft aan het WOK doorgegeven dat hij om 13.30 uur aankomt bij de landtong. Om de Sint en de Pieten met de kinderen een leuke middag te bezorgen heeft Witmarsum speciaal voor aan...