De Koepel lokwinsket Sjerp de Jong en syn Fryske hynder Marrie-Lientje mei it winnen fan e Gouden Swipe op 10 juli yn De Joure. Klik hjir om it filmkje te besjen.