Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum

Overzicht activiteiten Aylva State Witmarsum Naast de extra activiteiten organiseert Aylva State elke maand ook vast activiteiten. Zie het overzicht. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Femke Epema-de Haan, medewerker Welzijn/Activiteitenbegeleiding,...

Werkzaamheden Flietsterbosk

Natuurmonumenten verricht binnenkort werkzaamheden in het Flietsterbosk in Witmarsum. Een bericht van boswachter Sander Veenstra. In het bos zal de komende tijd gewerkt worden aan de beukenlaan. Het pad dat hier loopt zal dan enige tijd afgesloten zijn. Het afsluiten...

Antwoorden Kunstprijsvraag Witmarsum2018

Een compliment voor de mensen die de vragen hebben beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op internet. Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoordformulieren hebben we...

ODE OAN DE KOEPEL

Do bist no al fiif-en-sechstich jier foar dyn doarp Wytmarsum yn it spier dêr meie wy wol even stil by stean foardat jim noch 35 jier fierder gean De basis is ien stik frijwillichheid foar de skiednis, de mienskip en eigenheid in grut komplimint oan jim allegearre dat...

IT BERN

It Bern Tegearre rinne sy it paad op nei it tsjerkhôf. Sy pakt him by de hân, yn de oare hân hat sy blommen. In mei soarch útsocht boskje. Net te grut, dat past net. De rêch, fan harren beide, is in bytsje rûngear en it is te sjen dat de lêst fan it tinken swier te...