Yn De Ontmoeting fan Aylva State. De tagong is fergees. Yn ferbân mei de beheinde romte is opjefte yn ’t foar nedich fia info@dekoepel.frl  Wy behandelje de opjeften yn foalgoarder fan ynkomst.

De redaksje fan De Koepel nûget harren stipers – freonen – fan herte út foar it programma ‘Stabij on tour’ mei ferteller, skriuwer en kolumnist Douwe Kootstra, illustrator Tjibbe Hooghiemstra en Tjibbe’s stabij Liv. Meri syn treien hawwe sy in boek makke oer stabij Liv. Yn de foarstelling lêst Douwe fragminten foar en fertelt Tjibbe wat der by it tekenjen fan bisten sa al komt te sjen. Stabij Liv komt dizze jûn ek mei ûnder it motto ‘It bist yn ‘e keunst’.

Dan noch efkes dit: de foarstelling wurdt oarganiseare ûnder betinkst fan de dan jildende coronamaatregels.