Wurd Freon van De Koepel

‘Doarpskranten komme en gean, mar ús Koepel bliuwt fansels bestean!’


 

Wat kostet it?

Bist al Freon foar in bedrach fan € 10 yn it jier, mar mear mei  fansels ek.

Jimme kinne dit oanjaan op webside.

Wêrom Freon wurde?

Ferienings en organisaasjes dy’t lid binne betelje elts jier in bydrage.  Fjirders hawwe we ynkomsten út advertensjes. Mar wy hawwe ek de stipe fan ús Freonen nedich om De Koepel ek yn ‘e takomst útjaan te kinnen.

 

Wat stiet dêr tsjinoer?

– Mei syn allen soargje wij der foar dat De Koepel bestean bliuwt

– Ienris yn it jier krije jimme fan ús in kulturele middei / jûn oanbean wêr wij dan ek ferantwurding ôflizze wat wij mei it jild dien ha.

Betingsten

Ik stel it op priis dat De Koepel my begjin jannewaris in mail stjoert om my der oan te herinnerjen.
De Koepel hat tasein om myn mailadres allinnich mar te brûken om my in herinnering te stjoeren en myn mail adres net oan tredden te jaa.

Wolsto de koepel stypje mei in lyts bedrach pear jier ?

Dizze giene dy al foar


 

Berit Arzoni

Berit Arzoni

Janny Yntema

Janny Yntema

Wim Beckers

Wim Beckers

Jaap Jilderda

Jaap Jilderda

Melle van de Witte

Melle van de Witte

Sjouke Elgersma

Sjouke Elgersma

Anja Feenstra

Anja Feenstra