It Stikeltsje

Besjoch hjir It Stikeltjse

STIKEL FEBRUARI 2015

Der wie in âlderwetske lotterij bij de útfiering fan Surprise De lotsjes fleagen sa mar fuort want der wienen moaie prizen, Sa wie der ek in tegoedbon om jins neiltsjes ris kreas te dwaan In prachtich kado fansels om bygelyks oan jins leafste te jaan. En wa wie de...

IT STIKELTSJE NOVEMBER 2014

Op een mooie dag besloot ons dorpsopperhoofd Joost stilletjes de benen te nemen richting Grou. Niemand wist ervan en niemand had hem het dorp zien verlaten. Geheel onbespied trok hij in alle vroegte door het weidse Friese land in één van zijn klassieke Citroëns....

STIKEL SEPTEMBER 2014

elke van der Valle en Jaike Brandsma, mekoars buorlju yn de Easterstrjitte, gean hast alle dagen efkes swimmen sa moatte jimme witte. En nei’t se it bad út binne en ûnder de brûs west ha rinne se foar in bakje kofje efkes nei Adri of Joke ta. Mar op dyselde tiid...