Der wie in âlderwetske lotterij

bij de útfiering fan Surprise

De lotsjes fleagen sa mar fuort

want der wienen moaie prizen,

Sa wie der ek in tegoedbon

om jins neiltsjes ris kreas te dwaan

In prachtich kado fansels

om bygelyks oan jins leafste te jaan.

En wa wie de winner fan dit moaie kado

Jawis, ús one and only Menno!

Menno de Vries tocht bij himsels:

“Dit is krekt wat foare myn Jelliena?

Sa’ n geweldige priis! Moaier is der net

tusken Kamperdyk en Sina!”

Mar de jûns hie Menno de hannen fol

en dus liet er de priis bij Pel lizze

“Och dan nim ik him moarn wol mei.”

hearde ik him net echt sizzen…….

Mar de oare deis wie der wer in lotterij

en wer mei in hiel moai kado

Sa’ n selde bon foar de neiltsjes

en wa wûn dy? Just opnij Menno!

Dat is klasse tocht Menno noch:

Ien foar myn dochter en ien foar de frou

Mar hij hie it noch net tocht

En wat barde dêr doe no?!

“ Menno hoecht dizze priis net, dus

Wij ferlotsje him mar wer opnij!”

sei de sprekstâlmasteres kordaat.

En Menno tocht: “Dizze priis wie dochs foar mij!

Mar in nij lotsje waard lutsen

en immen oars wie no hartstikke bliid.

Ik doar te wedzjen dat syn leafste

wol mei de bon nei Mary giet.

Menno stie mei de mûle fol tosken:

“Dit is eins fansels fan de sotte!

Win ik ris in priiske en dan wurdt y

trije kear ferlotte!!!”

Ja Menno, miskien mei de Stikel ien dinkje sizze:

Lit nearne samar in priis lizze!

Want it is en bliuwt in lot

En dy binne soms samar fuort