WURD FREON VAN ‘E KOEPEL

  Beste Freonen van De Koepel! Van harte welkom op onze nagelnije website, gemaakt door Pieter van der Zee en stagiair Matthijs Schakenbos van Zeedesign. Daarnaast hebben we ook een Facebookpagina en natuurlijk nog steeds de vertrouwde papieren Koepel die...

MAART 2015

In soad ynwenners, dy’t tusken tusken Kat en Harke wenje, ha it tige drok. Is it net oan it meiwurkjen fan it ien as oare festyn, dan wol mei it besykjen dêrfan. As men ris bûten de doar sjen wol, dan kin men yn Wytmarsum te kust en te keur. De leden fan de ferskate...