Rubrieken

besjoch ús rubrieken

ODE OAN DE KOEPEL

Do bist no al fiif-en-sechstich jier foar dyn doarp Wytmarsum yn it spier dêr meie wy wol even stil by stean foardat jim noch 35 jier fierder gean De basis is ien stik frijwillichheid foar de skiednis, de mienskip en eigenheid in grut komplimint oan jim allegearre dat...

IT BERN

It Bern Tegearre rinne sy it paad op nei it tsjerkhôf. Sy pakt him by de hân, yn de oare hân hat sy blommen. In mei soarch útsocht boskje. Net te grut, dat past net. De rêch, fan harren beide, is in bytsje rûngear en it is te sjen dat de lêst fan it tinken swier te...

GJIN DEINUMS MEAR YN WYTMARSUM?

Yn it tillefoanboek 2004-2005 sil grif de namme Deinum net mear foarkomme wat Wytmarsum oangiet. Of it moast al wêze dat wy ferjitte om T.Deinum-Rusticus útskriuwe te litten. Se ferstoar op Himelfeartsdei 2003 op de hege leeftyd fan 97 jier. Se hie lang mei Wieger...

MIJN JEUGD IN WITMARSUM

Mijn jeugd in Witmarsum In september 2012 was ik in Witmarsum om het graf van mijn broertje te bezoeken toen ik ontdekte dat er in de kerk een fototentoonstelling was. Tot mijn verrassing ontdekte ik een foto van mijn klas uit 1951 waar ik links vooraan sta. Dat was...

YN PETEAR MEI PIER HIDMA

It is in lytse skiere wrâld as ik 12 febrewaris middeis ûnderweis bin nei Frjentsjer. It doel is de famylje Hidma, dy har noflik ûnderkommen oan ‘e râne fan de stêd ha. De ôfspraak is mei Pier Hidma.. Werom no krekt mei dizze man? Jierren lyn haw ik foar myn stúdzje...

APRIL 2015

Op ’t heden bloeie yn ús tún blommen dy ’t oare jierren troch froast en kjeld der fertutearze by stienen. Sa fertelt de fleurige anemoan my hjir dat tusken KAT en HARKE de winter definityf foarby is. Fris grien rinne de beammen wer út, hynsteblommen en bûtergieltsjes...