elke van der Valle en Jaike Brandsma,

mekoars buorlju yn de Easterstrjitte,

gean hast alle dagen efkes swimmen

sa moatte jimme witte.

En nei’t se it bad út binne

en ûnder de brûs west ha

rinne se foar in bakje kofje

efkes nei Adri of Joke ta.

Mar op dyselde tiid swimme dêr

(fan de kamping) Ria, Rietje en Marjan

No en ik kin jimme fertelle,

dat trijespan kin der wat fan!!

Sa wie okkerdeis in groepke froulju

nei it swimmen ûnderweis nei hûs

mar doe hearden se ynienen

allegear lawaai fan ûnder de brûs

No dan binne jo net nijsgjirrich

mar moatte dêr al efkes hinne gean

en sa seagen se Ria, Rietje, Marjan en Jelke

ûnder de brûzen stean.

Mar wat die bliken?

Rietje makke Jelke syn rêch skjin

“Ho ris even” sei ien fan de froulju doe,

“dit is fansels noch mar it begjin!”

En dus rôp iderien,

dy’t dit tafrieltsje seach, yn koar:

“Wa immen syn efterkant docht,

docht dat fansels ek fan foar!!”

Fan it al goeie wie dit krekt tefolle

en Jelke krige in kreeft reade holle

“Oeps!” seach men him tinken

“Wat moat ik no dwaan??!!”

Hy seach mar ien útwei

en dat wie him stiltsjes ôf te jaan.

Want tsjin al dat froulik geweld

koe sels Jelke net opbokse

Hij wist wier neat te sizzen

en stie mei de mûle fol tosken.

Mar Jelke, lûk dij der neat fan oan

want hoe’tst it ek besjochst: fan efteren as fan foar,

alle manlju binne jaloersk op dy

want do hast it mar goed foar mekoar!