A: Tsjerkelân 38 8748 BJ Wytmarsum | T: 0517-531205 | E: redactie@dekoepel.frl

ús aginda is bywurke, besjoch dizze fluch en kom by ús lâns.

De Koepel no ek op Facebook

De Koepel is sûnt koart ek aktyf op Facebook, Like De Koepel op Facebook en wêz altyd op de hichte fan de lêste nijtsjes en aktiviteiten. Ek kinne jo jo opjaan om De Koepel te stypjen foar in lyts bedrach per jier. Klik op de knop hjirûnder en ‘like’ ús.

Freon fan De Koepel

 • Berit Arzoni

  Freon fan de Koepel

 • Janny Yntema

  Freon fan de Koepel

 • Wim Beckers

  Freon fan de Koepel

 • Jaap Jilderda

  Freon fan de Koepel

 • Melle van de Witte

  Freon fan de Koepel

As wij no neat dogge dan sil oer in pear jier De Koepel net mear bestean.

Om dy reden ha wij ûndersocht hoe’tst dit foarkomme kinst, ûnder it mom: ‘Doarpskranten komme en gean, mar ús Koepel bliuwt fansels bestean!’

En sa kamen wij op it idee om in klub fan ‘Freonen fan De Koepel’ op te rjochtsjen.

In klub fan minsken dy’t De Koepel struktureel stypje wol mei in fêste jierlikse bydrage fan mar € 10,– (mar mear mei ek fansels) Jimme kinne dit oanjaan op de webside, klik hjir 

Foto's fan De Koepel

 • It Wythûs

 • Sjerp en Ilse Fries kampioen 2009

 • Sjerp de Jong wint Gouden Swipe

 • 2 & 3 maart 2005

 • Winner 2009