Yn 2006 naam de groep ‘Om’e Noard’ it nûmmer ‘In gewoane dei’ live op yn e Harmonie yn Ljouwert. Us redaksjelid Wim Beckers spile yn Om’e Noard.Wim seit oer dit nûmmer: “Van het ene op het andere moment kan je leven veranderen, wat begon als een gewone dag kan in één tel veranderen in een zeer ongewone dag.”