De redactie van De Koepel ontving het volgende persbericht van Dorpsbelang Witmarsum over de besluitvorming en de enquête.


Persbericht Dorpsbelang

AZC: Witmarsum bepaalt wat er in Witmarsum gebeurt

Dorpsbelang Witmarsum heeft een werkgroep samengesteld die als taak heeft de mening van inwoners van Witmarsum te inventariseren over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Om dit doel te bereiken is besloten alle inwoners boven de 18 jaar te vragen een enquête in te vullen. Op deze manier krijgt ieder de gelegenheid zich uit te spreken.

Maandag 7 en dinsdag 8 maart verspreiden we de enquête huis aan huis. Maandag 14 maart halen we de ingevulde enquêtes weer op.

Er is nog niks beslist. De werkgroep heeft op 22 februari burgemeester Hayo Apotheker op bezoek gehad. Hij heeft, ook via de pers, toegezegd dat het college geen beslissing neemt over een AZC, voordat de inwoners van Witmarsum hebben aangegeven wat zij willen.

 

Twee opties

In de enquête staan twee locaties voor mogelijke opvang. De ene optie is de locatie die door de gemeente en het COA is aangedragen: het klooster met een nieuw gebouw in de voormalige kloostertuin. Indien daar een AZC komt, wordt de heer Genee daarvan de eigenaar. De heer Genee heeft het klooster nu nog niet in eigendom. Dat geldt ook voor de naastgelegen kerk. Wanneer er een AZC in de kloostertuin zou gaan komen, dan wil de heer Genee ook de kerk overnemen en terugverhuren aan het parochiebestuur. Ook die eventuele aankoop gaat alleen door als er een AZC komt.

De tweede optie is het recreatiepark Buitenplaats it Fliet van de heer Boersma. De gemeente en het COA hebben in een eerder stadium zelf de mogelijkheden van deze locatie verkend. We gaan er daarom vanuit dat recreatiepark Buitenplaats it Fliet voor de gemeente en het COA nog steeds een serieuze optie is, mocht daarvoor draagvlak zijn in het dorp, ook al kwam in de raadsvergadering van 25 februari naar voren dat het COA vooralsnog geen interesse heeft in de locatie van de heer Boersma. Dorpsbelang vraagt alle inwoners zich via de enquête uit te spreken en aan te geven welke locatie hun voorkeur heeft en aan hoeveel vluchtelingen Witmarsum opvang kan bieden.

 

Uitslag in maart bekend

Dorpsbelang Witmarsum gaat ervan uit dat de gemeente, het COA en de gemeenteraad de uitslag van de enquête zeer zwaar laten meewegen in de besluitvorming. De gemeenteraadsleden hebben het laatste woord. Pas wanneer de uitslag van de enquête er is, kunnen ook zij zich een goed beeld vormen van het draagvlak onder de inwoners van Witmarsum. Mochten de enquêteresultaten aangeven dat de meerderheid van de inwoners een oplossing aanbiedt voor de opvang van asielzoekers, dan vindt Dorpsbelang het niet meer dan logisch dat die wens integraal wordt overgenomen.

De uitslag van de enquête is in de loop van maart bekend. Voor het vaststellen van de uitslag neemt Dorpsbelang een notaris in de arm, zodat er geen discussie kan ontstaan. De resultaten zullen op zijn laatst op 28 maart tijdens een bijeenkomst bekend worden gemaakt aan alle betrokkenen, het college, de fracties en de pers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Rosier, voorzitter Dorpsbelang Witmarsum: 06 36 50 03 80.

 

Einde persbericht Dorpsbelang Witmarsum