Wytmarsumers

Wytmarsum hat hiel wat ferneamde minsken yn syn fermidden hân. Fia de links fine jimme mear ynfo oer in tal dêrfan:

HANS SIMONS

HANS SIMONS Hans Simons (57) wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Zeeland. Hij volgt Nell Ginjaar op die deze functie op 24 juni neerlegt. Simons komt naar Zeeland omdat hij met ingang van 1 mei voorzitter wordt van de raad van bestuur...

BAUKE SCHEFFER

Bauke Scheffer Yn in ôflevering fan ’40 jier ferlyn’ koene jimme lêze dat op 2 juny 1967 Bauke Scheffer om it libben kaam by in ûngemak op de Lauwersee. Mar wa wie no eins dizze Bauke Scheffer? It ienichste wat ik persoanlik fan him wist wie dat hij in poerbêste...

DOUWE DEINUM

DOUWE DEINUM Op 12 januari 1992 overleed Douwe Deinum. De rouwadvertentie die de gemeente liet verschijnen bevatte de volgende passages: “My rûgelen de oeren troch de fingers hinne” en “De kears is ôfbaarnd foar Douwe Deinum, eareboarger fan Wûnseradiel.” De beroemde...

TEADE ZIJLSTRA

TEADE ZIJLSTRA Taede Zijlstra (1901 – 1946) was actief op de kaatsvelden van 1917 tot en met 1942. Op de huidige ranglijst staat hij nog steeds erg hoog genoteerd. Jaren achtereen was en bleef hij de onbetwiste nummer één. Hij won 139 eerste, 73 tweede en 75 derde...

JAN BRUINSMA

JAN BRUINSMA De measten fan jimme sil de namme Jan Bruinsma, berne op 10 maart 1868 yn Wytmarsum, net safolle sizze. My sei dizze namme earlik sein ek net safolle, oant ik it boek ‘Oer alles – skiednis en ûntjouwing fan it Frysk damjen’ fan Hiele Walinga ûnder eagen...

HOBBE SMITH

HOBBE SMITH Wytmarsum 1862 – Amsterdam 1942 Hobbe Smit(h) waard yn 1862 yn Wytmarsum berne as soan fan Thomas Smith (hússkilder yn Wytmarsum en berne yn Harns) en Katarina de Hey (húsfrou en berne yn Ljouwert). Yn 1875 luts Hobbe nei Amsterdam om by in stiendrukker n...